Nakoľko v súvislosti s našou činnosťou dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že riadne spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou.

Radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov.

Táto informácia je aktuálna s účinnosťou odo dňa 01.09.2020.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, je obchodná spoločnosť DDelux, s.r.o., so sídlom Diakovce 318, 925 81 Diakovce, Slovenská republika, IČO 53242165, zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, vložka č. 47432/T (ďalej len prevádzkovateľ“).

2. Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané v informačných systémoch prevádzkovateľa za účelom:

Vašej jednoznačnej identifikácie ako zmluvnej strany, pri uzatvorení a plnení zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, správy a účtovania ceny za tovary a služby, evidenciu pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy, riadneho vysporiadania všetkých záväzkov a nárokov vyplývajúci zo zmluvy a na naplnenie základného predpokladu, aby zmluva bola adresná, zrozumiteľná a určitá;
správy a fakturácie, spracúvania účtovných a daňových dokladov.

V prípade neposkytnutia osobných údajov prevádzkovateľ nemôže s vami uzatvoriť zmluvný vzťah, ktorého ste jednou zo zmluvných strán a poskytnúť Vám služby.

3. Zdroj spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje priamo od Vás na základe Vašej žiadosti o cenovú ponuku, v objednávke a/alebo v žiadosti o uzatvorenie zmluvy.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a nevyhnutné podľa osobitného predpisu, resp. na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Pod osobitným zákonom sa rozumie najmä zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu/prechodného pobytu/korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefóne číslo, číslo účtu (IBAN), podpis.

6. Kategórie dotknutých osôb

Kategóriami dotknutých osôb sú klienti, ktorí požiadali prevádzkovateľa o vyhotovenie cenovej ponuky, objednávky a/alebo uzatvorenie zmluvy.

7. Oprávnené osoby

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných povinností alebo obdobného vzťahu založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu funkcie, a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi. Prevádzkovateľ v rámci svojej povinnosti poučil všetky oprávnené osoby v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov.

8. Podmienky likvidácie osobných údajov 

Vaše osobné údaje sú spracované a uchovávané počas trvania zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste na dosiahnutie účelu. Po ukončení zmluvného vzťahu alebo záväzkov z neho vyplývajúcich alebo súvisiacich s ním, sú osobné údaje uložené na obdobie 10 rokov, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch. Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom uplynula platnosť zmluvy. Po uplynutí týchto lehôt budú osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie.

9. Zoznam príjemcov, ktorým prevádzkovateľ poskytuje a sprístupňuje osobné údaje

Vaše osobné údaje v súvislosti s plnením účtovných a daňových povinností poskytujeme a sprístupňujeme nasledovným sprostredkovateľom:

• DDelux, s.r.o., so sídlom Diakovce 318, 925 81 Diakovce, Slovenská republika, IČO 53242165, zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, vložka č. 47432/T

Poverenie sprostredkovateľa sa vykonáva na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom v písomnej zmluve.

10. Zverejnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje nezverejňujeme.

11. Cezhraničný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného spracúvania alebo prenosu. Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území.

12. Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

13. Práva dotknutej osoby

Právo na prístup

Na požiadanie máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Právo na opravu

Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenos údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo na námietku

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť u prevádzkovateľa písomne na adrese: Diakovce 318, 925 81 Diakovce, Slovenská republika alebo elektronickou poštou na adrese: info@ddelux.sk. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.